MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
       SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ VẬN HÀNH


     Tổng số các hệ thống tưới được hiện đại hóa:   17

                 Tổng diện tích tưới phụ trách:    188.327  ha
                
Tổng diện tích tiêu phụ trách     24.917  ha


           Tổng số các công trình tưới:                 374
                 Số công trình đầu mối tưới:                    25        
                                                         - Cống:          19
                                                         - Trạm bơm:      6

            Tổng số các công trình tiêu:                32
                  Số công trình đầu mối tiêu:                     9
                                                         - Cống:           6
                                                         - Trạm bơm:     3

                 
                                                                 
                                                            

                         
 

 

Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn