Trung tâm ONLINE CROP MONITORING SYSTEM DEVELOPMENT / Websockets over MQTT

Trạng thái kết nối: Chưa được kết nối hoặc bị mất kết nối...

Máy chủ:       Cổng kết nối:          


Gói tin:       


Thông tin Giám sát và Điều khiển tại các Trạm trực tuyến (Online):
       Độ ẩm đất (%)            Nhiệt độ không khí (*C)        Độ ẩm không khí (%)
                  01                                                                                          
                  02                                                                   

               Thông số điều khiển:            Phát hành gói tin:

               Thông số điều khiển:            Phát hành gói tin: