MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink Thực hiện quản lý Nhà nước với các Doanh nghiệp Thủy lợi

Thực hiện quản lý Nhà nước với các Doanh nghiệp Thủy lợi:
Chi cục Thuỷ lợi Hà Nội đã tham gia phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Sở trình UBND Thành phố phê duyệt và ban hành:
- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyêt kế hoạch cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp giao các Công ty thủy lợi làm nhiệm vụ tưới tiêu và cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2010;
- Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của UBND Thành phố phê duyệt đặt hàng cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội;
- Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2008 và cấp bổ sung kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2008-2009 của các huyện do các Công ty KTCTTL ngoại Tỉnh đảm nhiệm tưới tiêu trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Thực hiện kế hoạch số 37/KH - UBND ngày 31/3/2009 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị định số 115/2008/NĐ-CP:
+ Chi cục phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở thực hiện công tác thường trực tổng hợp và tham mưu tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, kiểm tra tiến độ thực hiện của các Quận, Huyện và các doanh nghiệp Thủy lợi, hoàn thành lập dự toán báo cáo UBND Thành phố phê duyệt.Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát diện tich miễn thu thủy lợi phí của các xã, HTX và các công ty thủy lợi trên địa bàn thành phố.
+ Đã dự thảo và lấy ý kiến tham gia của liên ngành về Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội để Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND Thành phố phê duyệt;
+ Phối hợp cùng với các đơn vị liên quan dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành mức thu thuỷ lợi phí, tiền nước và mức trần thu thuỷ lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố tại Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; xây dựng hướng dẫn thực hiện quyết định số 01/2010/QĐ-UBND…

 
 


Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn